Avtorica fotografije: Maja Alagić


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za spodbujanje investicije v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti in dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Razpis oziroma predmet razpisa je razdeljen na dva sklopa, in sicer SKLOP 1 in SKLOP 2.

V okviru SKLOPA 1 se sofinancira investicije v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (od 3 do 5 zvezdic oziroma od 3 do 4 jabolka).

V okviru SKLOPA 2 se sofinancira investicije v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (od 3 do 5 zvezdic oziroma od 3 do 4 jabolka).

Na obeh sklopih se investicije nanašajo na:

 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot kategorije vsaj 4*;
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot kategorije 3 jabolka;
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot kategorije vsaj 4*;
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot kategorije vsaj 4*.

Sofinancirane bodo zgolj investicije, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo:

 • Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije);
 • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva;
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Na javni razpis se lahko prijavijo MSP in velika podjetja z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto oziroma podružnico v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji.

Prijavitelje morajo imeti registrirano eno od naslednjih dejavnosti:

 • SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Razpisani so trije roki za prijavo na razpis. Prvi rok za oddajo vlog je 5. december 2022, drugi rok je 27. marca 2023 in tretji rok je 29. maja 2023.

Komentiranje je izklopljeno.