Težko pričakovani in večkrat prestavljeni več-tarifni sistem za obračunavanje omrežnine električne energije bo tokrat predvidoma stopil v veljavo s 1. julijem letošnjega leta. Sprememba dolgoletnega ustaljenega sistema obračunavanja omrežnine električne energije predstavlja velik ekonomski, tehnološki, družbeni in zakonodajni izziv, kar je tudi razlog za tolikšen zamik pri uveljavitvi načrtovanega sistema. Vendar zakaj se sprememba sploh uvaja? Razlogov za reformo je več: zeleni prehod, časovni zamik potrebnih naložb v omrežje, pravičnejša porazdelitev stroškov uporabe omrežij med vse odjemalce itd. Cilj je preko močnejših cenovnih signalov spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema z namenom razbremenitve omrežja v času, ko je le-to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči. Uporabnik bo na drugi strani svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval. Torej kakšne spremembe prinaša nov sistem in kako bo vplival na odjemalce?

BLOKI IN SEZONE

Trenutno je še veljaven način obračunavanja omrežnine in električne energije z eno- ali dvotarifnim merjenjem. Nov način obračunavanja bo veliko kompleksnejši, saj bo parametrov po katerih se bo obračunavanje izvajalo, veliko več. Tudi v prihodnje bo obračun temeljil na ločevanju glede na moč in energijo, pri čemer se bodo postavke razlikovale glede na posamezen časovni blok. Ob najvišji obremenjenosti omrežja bodo tudi postavke najvišje in obratno, ko bo omrežje najmanj obremenjeno bo postavka najnižja.

Po novem bo 5 časovnih blokov, ki se uvrščajo v višjo ali nižjo sezono in nadalje v dela prost ali delovni dan. Višja sezona bo trajala od novembra do februarja (zimski del leta), nižja sezona pa od marca do oktobra. V posameznem dnevu lahko nastopijo trije časovni bloki. Najdražji je časovni blok 1, ki velja le v višji sezoni na delovni dan ter najcenejši blok 5, ki velja le v nižji sezoni med dela prostimi dnevi. Glede na sezono in tip dneva (delovni ali dela prosti) bodo veljali naslednji bloki po posamezni uri:

MOČ

Cena omrežnine bo v veliki meri odvisna od obračunske moči in v primerjavi z dosedanjo delitvijo stroškov omrežja bo šlo za večjo stroškovno obremenitev tarifnih postavk za moč v primerjavi s tarifno postavko za energijo. Cenik je dostopen v Uradnem listu RS št. 118/2023.

Nov tarifni sistem prinaša še dve dodatni novosti, in sicer dogovorjeno in presežno moč. Dogovorjena moč je vnaprej določena obračunska moč uporabnika na podlagi preteklih navad odjema električne energije in bo določena individualno za posamezno merilno mesto, vendar le tam kjer so omogočene 15-minutne meritve. Za merilna mesta, ki tega ne bodo omogočala pa bo obračunska moč določena z deležem, ki je določen v Aktu, glede na priključno moč.

Dogovorjeno obračunsko moč bo določil elektro operater za posamezni časovni blok za prihodnje koledarsko leto in z njo seznanil uporabnika sistema z računom za omrežnino za mesec junij, julij in avgust. Le-to bo lahko uporabnik spremenil glede na svojo pričakovano porabo do 20. septembra tekočega leta. Navedeno bo smiselno le v kolikor se bo odjem v prihodnosti spremenil. Če uporabnik lahko spremeni ali razporedi svojo porabo in uporablja omrežje v času manjše obremenitve omrežja, ko so tarifne postavke omrežnine nižje, lahko neposredno vpliva na svoje stroške omrežnine in si zniža mesečni račun za omrežnino. Za doseganje navedenega pa bo potrebno pametno upravljanje s stalnim spremljanjem meritev.

Presežna moč je vsa izmerjena moč, ki presega dogovorjeno obračunsko moč. Prekoračitev dogovorjene moči se bo uporabniku zaračunalo in sicer kot omrežnina za presežno moč v posameznem bloku za vsako 15-minutno prekoračitev. To pomeni da bo pri določitvi obračunske moči potrebna previdnost, saj bo zaradi preseganja lahko strošek večji kot bi bil v primeru večje dogovorjene obračunske moči.

Novi tarifni sistem bo vplival na ceno odjema električne energije in posledično na razporeditev dela, izvajanje procesov in seveda tudi na rabo električne energije v vsakodnevnem življenju. Vplival bo na vse tipe odjemalcev, vendar bo bolj zaznaven pri večjih poslovnih odjemalcih oziroma tistih poslovnih subjektih z večjim odjemom. Bistveno bo vplival na ceno obratovanja podjetja zlasti v kombinaciji z neprestanimi spremembami cene energije, katerim smo priča v zadnjih letih. Tako bodo poslovni odjemalci morali v prihodnje prilagoditi odjem in optimalno določati dogovorjeno moč, ob tem pa izvajati nadzor ter upravljanje nad odjemom. Z novim tarifnim sistemom, izvedbo sončnih elektrarn in nihanji cene električne energije bo velik pomen dobilo ustrezno energetsko upravljanje. Z izvajanjem energetskega monitoringa in upravljanjem naprav bo tako mogoče dosegati bistvene prihranke za stroške energije.

Gospodinjstva in mali poslovni odjemalci bodo bolj razbremenjeni tudi z manj prilagoditev, upravljanja in naložb. Z aktivnim spremljanjem cenovnih signalov, prilagoditvijo navad, naložb v samooskrbo in hranilnike, uvajanjem URE in pametnega upravljanja bo možno optimalno nadzorovati odjem in omejiti stroške. Npr. morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku, ki se spremlja v 15-minutnem intervalu, lahko uporabnik predvidi, če preprosto sešteje moči naprav oziroma njihovih trošil, ki sočasno obratujejo. Na vsaki električni napravi je nalepka z lastnostmi, ki prikazujejo tudi nazivno moč električne naprave v vatih oziroma kilovatih. Naprava z boljšim energetskim razredom ima tudi manjšo porabo za isti namen. Možno pa je spremljanje porabe in moči preko spletne aplikacije Moj Elektro, kjer se lepo vidi najvišje konice in kdaj porabimo največ električne energije.

Vse kaže, da bomo morali postati precej bolj zavestni pri rabi energije v vsakdanjem življenju. Katere naprave uporabljamo, kdaj jih uporabljamo, koliko časa jih uporabljamo, ali uporabljamo več naprav hkrati, kakšna so lastnosti naprav, ki jih uporabljamo, so samo nekatera izmed vprašanj, ki bodo postale naša stalnica, v kolikor bomo želeli vzpostaviti nadzor nad porabo električne energije v naših domovih. Na zmanjšanje stroškov bomo lahko vplivali z uvajanjem koncepta URE (učinkovite rabe energije) v naše domove. Sedaj bo še večji pomen na ugašanju naprav, ko jih ne potrebujemo, saj je sočasna uporaba vseh naprav v največjem možnem obsegu redko nujno potrebna. S smiselnim nastavljanjem urnikov za električne bojlerje, toplotne črpalke in druge večje porabnike bo tako mogoče zmanjšati dogovorjeno moč. Kot rečeno pa bo pri tem potrebno biti previden, saj nas bo preseganje moči lahko še dražje stalo. Spremljanje naših navad in uporabe električnih naprav nam lahko pokaže kaj in kako lahko izboljšamo. Pri tem je posebno potrebno paziti na naprave večjih moči (sušilni stroj, pralni stroj, sesalec, likalnik itd.), ki bodo ob sočasni uporabi vplivale na določeno obračunsko moč, še posebej v primeru stalne sočasne uporabe teh naprav. Na to smo lahko pozorni že pri nakupu in se smiselno odločimo za nakup naprav z boljšimi energetskimi razredi.

Maja Alagić

Komentiranje je izklopljeno.