VARSTVO OKOLJA IN PROSTORSKE ANALIZE

Na področju varstva okolja delujemo tako za javne kot tudi zasebne naročnike.

Naročnikom nudimo kakovostne in strokovne storitve:

 • Okoljsko poročilo v postopku CPVO
 • Strokovna ocena o določitvi pomembnih vplivov na okolje za izvedbo predhodnega postopka
 • Strokovna ocena vplivov na okolje za vse vrste posegov
 • Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti
 • Elaborat o določitvi vplivnega območja
 • Načrt ravnanja z odpadki
 • Načrt gospodarjenja z odpadki

Okolje in prostor sta tesno povezana pojma in naša ekipa ima dolgoletne izkušnje s pripravo prostorskih analiz.

Z odličnim poznavanjem in obvladovanjem orodij za vas lahko izdelamo:

 • Program opremljanja stavbnih zemljišč
 • Operativni program oskrbe s pitno vodo
 • Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode
 • Načrt javne razsvetljave
 • Kataster kurilnih naprav in analize emisij

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?