Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe – A – AGRO INVEST

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil razpis za podporo primarne kmetijske pridelave s projekti za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe. Javni razpis zajema možnost pridobitve posojila za naložbe v različne ukrepe:

 • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva;
 • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali;
 • Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture;
 • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev;
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2021 oziroma po oddaji vloge na javni razpis v primeru posojil po pravilih državnih pomoči in so:

 • Nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti;
 • Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta);
 • Nova oprema;
 • Rabljena oprema (od 1. 1. 2018 naprej);
 • Novi delovni stroji;
 • Rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2018 naprej);
 • Biološka sredstva – večletni nasadi;
 • Neopredmetena sredstva.

V primeru projektov izven pravil državnih pomoči, so lahko predmet projekta tudi sledeči upravičeni stroški:

 • Nakup kmetij;
 • Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč;
 • Biološka sredstva – osnovna čreda;
 • Stroški materiala in blaga; do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta.

Datum objave: 27. 6. 2022

Rok za oddajo vloge: 31. 12. 2022

Upravičeni vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

 • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Pogoji posojila:

 • Obrestna mera je lahko fiksna od 1,05 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,63 % letno naprej, ki je odvisen od Skladove ocene – prijavitelj v vlogi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere;
 • Skupna doba vračanja do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev. Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 50.000 EUR, max. 1.000.000 EUR.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?