Javni poziv 92FS-PO21 – Finančne spodbude za nove naložbe v URE in OVE za gospodarstvo

Ekosklad v okviru predmetnega javnega poziva ponuja spodbude za izvedbo enega ali več ukrepov:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P – uvedba sistema upravljanja z energijo,

R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Možna je pridobitev sofinanciranja v obliki kredita ali subvencije. Višina nepovratne subvencije znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. DDV ne sodi med upravičene stroške, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

Za ukrep R višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri EKOSKLADU ne sme preseči 10.000.000EUR. Kredit se odobri v deležu od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov naložbe. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

 

Upravičenci:

  • Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposredni uporabnikov državnega proračuna.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?