Varstvo okolja

V sodelovanju s partnerji pripravimo vse potrebno na področju varstva okolja tako za lokalne skupnosti kot za podjetja, ki morajo pridobiti ustrezna dovoljenja. Na področju varstva okolja je projektna skupina v preteklost uspešno izvedla več 100 projektov. Za vas pripravimo strokovno, kakovostno in glede na vaše zahteve prilagojeno:

 • Poročilo o vplivih nameravanega posega v okolje

 • Ocena pomembnih vplivov na okolje (predhodna ocena)

 • Analiza tveganja za onesnaženje podtalnice

 • Študija osončenja/osenčenja objekta

 • Načrt ravnanja z odpadki

 • Načrt gospodarjenja z odpadki

 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki


Dolgoletne izkušnje imamo tudi pri pripravi prostorskih analiz vezanih na javno infrastrukturo. Projektna ekipa ima eksaktno znanje na tako na področju uporabe orodij za analizo kot pri pripravi ustreznih Občinskih aktov. Pri pripravi navedenega vam izdelamo različne variante na podlagi katerih skupja z vami določimo optimalno. Za vas lahko izdelamo:

 • Program opremljanja stavbnih zemljišč

 • Operativni program oskrbe s pitno vodo

 • Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode

 • Načrt javne razsvetljave

 • Kataster kurilnih naprav in analize emisij

 

 

 

 

 

 

 

1/3