Trajnostna energetika

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

Za Občine izdelamo lokalni energetski koncept (LEK), ki ne predstavlja zgolj novega dokumenta, temveč je usmerjen v dejansko izvedbo akcijskega načrta. Ukrepi so natančno opredeljeni in v akcijskem načrtu vam le te podrobno vsebinsko, terminsko in ekonomsko razdelamo. Sestavni del naših LEK je natančna analiza stanja s konkretno opredeljenimi učinki učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije. Naš cilj je izdelati LEK, ki vas bo skozi ukrepe pripeljal do konkretnih učinkov tako znotraj občinske uprave (javni objketi) kot na nivoju celotne občine. Z vami želimo razvijati energetsko politiko, ki bo v vašo lokalno skupnost vpeljala trajnostni razvoj in dolgoročno omogočila vašo večjo energetsko neodvisnost. Naši loklani energetski koncepti so pripravljeni z vsebinami, ki v celoti izpolnjujejo zahteve Akcijskega načrta za trajnostno oskrbo z energijo (SEAP), ki je ključni dokument za vstop v Konvencijo županov (evropska zaveza za trajnostno energetiko).

 

EVIDENCE (KATASTER) ENERGETSKIH UREDITEV

Za prostorsko poznavanje rabe energije in porabe energentov ter spremljanje skladnosti planov z ukrepi in usmeritvami lokalnega energetskega koncepta (LEK) se izdela evidence energetskih ureditev kot strokovno podlago pri izdelavi OPN. Z izdelanimi evidencami je omogočeno prostorsko spremljanje sprememb rabe energije in oskrbe z energijo ter izvajanje ukrepov določenih v LEK. Energetske evidence se izdelajo na način in v obsegu, da je na njihovi podlagi možno zagotoviti podatke o energetskih ureditvah na območju občine za izdelavo načrtov ukrepov bodoče oskrbe in rabe energije.

 

ENERGETSKO UPRAVLJANJE

Energetski managament ozrioma energetsko upravljanje predstavlja aktivnosti povezane z implementacijo učinkovite rabe energije. Za Občine to predstavlja izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, za podjetja vse aktivnosti povezane z učinkoivto rabo energije. V sklopu energetskega upravljanja izvedemo analize in načrtovanje rabe energije, učinkovito upravljamo z energetsko infrastrukturo, spremljamo izvajanje in učinke zastvaljenih ukrepov, pripravimo projektne predloge za dodatne ukrepe. Skratka s prevzemom energetskega upravljanja vam zagotavljamo zmanjšanje rabe energentov in posledično stroškov. Sestavni del so tudi predlogi vezani na aktualne razpise s področja URE in OVE.

 

VZPOSTAVITEV SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO (ISO 50001)

Vzpostavitev sistema po tem standardu vam prinaša zmanjšanje stroškov za energijo, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključevanje večjega števila oseb v upravljanje z energijo in vključevanje upravljanja z energijo v vsakdanje delovanje procesov. Za vas pripravimo vse potrebno za uspešno certificiranje in vam v nadaljevanju nudimo vso podporo za izvajanje, vzdrževanje in nadgradnjo sistema.

 

ENERGETSKI PREGLED

Energetski pregled predstavlja natančen načrt za doseganje učinkovite rabe energije. Na podlagi natančno izdelane analize stanja (analiza sedanje in pretekle rabe energije in vode) se izdela variantna analiza možnih scenarijev za bodočo rabo in oskrbo z energijo. Tako je omogočena primerjava različnih možnih variant skupaj z ekonomsko analizo posamezne. Na podlagi primerjave variant se lažje odločite za vas najbolj optimalno. Za izbrano varianto v nadaljevanju pripravimo načrt izvedbe, ki vključuje vse elemente potrebne za njegovo uspešno izvedbo (finance, izobraževanje, promocija, itd.).

 

ŠTUDIJA ALTERNATIVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO Z ENERGIJO

Študija je po energetskem zakonu EZ1 obvezna za objekte za graditev novih stavb katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo. V splošnem je študija dokument, ki investitorju nudi natančne infomracije o možnostih in upravičenosti izvedbe določoenega sistema za oskrbo z energijo. Na podlagi podatnih variantnih rešitev z izdelano finančno analizo bo izbira optimalne variante enostavna.

 

PROGRAMI INFORMIRANJA/OZAVEŠČANJA IN TRAJNOSTNE PREPOZNAVNOSTI

Za organizacije pripravimo programe informiranja/ozaveščanja bodisi zaposlenih znotraj organizacije kot tudi širše javnosti (lokalne skupnosti). Pripravljene programe razdelamo skupaj z vami glede na razpoložljive človeške vire, pri čemur oblikujemo tudi možne povezave z različnimi zunanjimi akterji. Torej program ni dokument temveč izvajanje učinkovitega informiranja/ozaveščanja. Na podlagi vaših aktivnosti oblikujemo tudi vašo trajnostno prepoznavnost. Na vašo željo lahko organiziramo tudi dogodke na temo trajnostnega razvoja (energetski dan, delavnice, dogodki za šole, itd.).

 

 

1/3