Projektne reference

Projektna ekipa je v preteklosti vodila oziroma sodelovala pri naslednjih projektih:

 

TRAJNOSTNA ENERGETIKA

 • Oblikovanje energetske baze z ogljičnim odtisom za občino Domžale ter izvajanje promocijskega programa URE za leti 2011, 2012 in 2013; Občina Domžale, 2012, 2013 in 2014;

 • Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana, MOL, 2011;

 • Lokalni energetski koncept Občine Domžale, Občina Domžale, 2011;

 • Energetski načrt Občine Lukovica (lokalni energetski koncept), Občina Lukovica 2008;

 • Lokalni energetski koncept Občine Kozje, Občina Kozje, 2010;

 • Evidence energetskih ureditev Mestne občine Ljubljana, MOL, 2011;

 • Analiza prihranka rabe električne energije - Terme Olimia, MK Projekt d.o.o., 2011;

 • Načrt javne razsvetljave v občini Majšperk, Občina Majšperk, 2009;

 • Izvedba energetskega načrtovanja za Občino Domžale za leto 2015, Občina Domžale, 2015;

 • Izdelava energetskih evidenc občine Domžale, Občina Domžale, 2015;

 • Energetski pregled Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Osnovne šole Livade Izola, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Večnamenske dvorane Livade Izola, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled JVZ Vrtec Mavrica Izola (enota Školjka in enota Livade), Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Mestne knjižnice Izola, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Športne dvorane v Kraški, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Občinskega objekta na Sončnem nabrežju, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Občinskega objekta na Postojnski ulici, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Osnovne šole Vojke Šmuc Izola – podružnica Korte, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Manziolijeve palače, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Osnovne šole Dante Alighieri, Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Športne dvorane Arigioni , Občina Izola, 2013;

 • Energetski pregled Objekta za družbene dejavnosti Izola, Občina Izola, 2013;

 

VARSTVO OKOLJA IN PROSTORKE ANALIZE

 • Okoljsko poročilo za Spremembe in dopolnitve OPN Ivančna Gorica, Oikos d.o.o., 2015;

 • Poročilo o vplivih na okolje za predelavo odpadkov po postopku R5 v sklopu Zbirno - predelovalnega centra Mali Medvejk, AD-svetovanje s.p., 2015;

 • Okoljsko poročilo za OPPN za del območja Kamnolom Laže-1, Oikos d.o.o., 2015;

 • Okoljsko poročilo za Odlagališče nenevarnih odpadkov Ostri Vrh, AD-svetovanje s.p., 2015;

 • Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega (IPPC naprave) za naslednje industrijske komplekse:

  • Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, Snaga Javno podjetje d.o.o.

  • Opekarna Ormož, Wienerberger Opekarna Ormož d.d.

  • Opekarna Pragersko, Opekarna Pragersko d.d.

  • Opekarna Tondach, Tondach Slovenija d.o.o.

 • Analiza tveganja za onesnaženje zaradi gradnje objekta na vodovarstvenem območju za naslednje posege/gradnje:

  • za avtomehanično delavnico, Janez Sever;

  • za gradnjo večstanovanjske stavbe, Omnia d.o.o.;

  • za skladiščno poslovni objekt, Samir Zulić s.p.

  • za gradnjo večstanovanjske stavbe, Omnia d.o.o.;

  • za novogradnjo in rekonstrukcijo ter nadzidavo, Tiskarna Formatisk d.o.o.;

  • za gradnjo večstanovanjskega objekta v Kosezah, Pro-konstrukt d.o.o.;

  • za potrebe toplotne črpalke, Milena Remšak;

  • za poslovno proizvodno stavbo v Črnučah, Tebra d.o.o.;

  • za gradnjo poslovno skladiščnega objekta, Sirius AP d.o.o.;

 • Poročilo o vplivih na okolje za nadgradnjo radarskega omrežja, ARSO, 2008;

 • Analize obremenitve s hrupom - karte hrupa in določitev območij varstva pred hrupom za:

  • Mestno občino Novo mesto, 2009;

  • Mestno občino Murska Sobotra, 2009;

 • Študija osončenja/osenčenja z določitvijo vplivnega območja za:

  • Poslovno stanovanjski objekt, SI Consult d.o.o.;

  • Industrijsko halo, Turboinštitut d.d.;

 • Študija variant novih lokacij za centralno čistilno napravo Novo Mesto, Komunala Novo mesto, 2007;

 • Načrt trajnostnega prometa v občini Škofja Loka – strokovne podlage za pripravo in projektna naloga, Regionani center za okolje za srednjo in vzhodno evropo, 2009;

 • Mnenje o najustreznejši umestitvi Obrtno industrijske cone Prevojske gmajne, Občina Lukovica;

 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja:

  • UN Črna vas, Občina Jesenice;

  • J3/M2 Na Koroški beli, Občina Jesenice;

  • OPPN Novi Jork, Občina Markovci;

 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja občin:

  • Občina Jesenice (osnutek);

  • Občina Kostel;

  • Občina Sevnica;

  • Občina Šentjur;

 • Operativni program oskrbe s pitno vodo za območje občine Šentjur, Občina Šentjur, 2011;

   

RAVNANJE Z ODPADKI

 • Environmental Due Dilligence, Saubermacher Dienstleistungs AG (SDAG), FICHTNER GmbH & Co. KG;

 • Tehnološki elaborat za predelavo sekundarnega aluminija, Livarna Šmarje d.o.o.

 • Tehnološki elaborat za obdelavo kosovnih odpadkov, Snaga Javno podjetje d.o.o.;

 • Načrt ravnanja z odpadki za obdelavo kosovnih odpadkov, Snaga Javno podjetje d.o.o.;

 • Načrt ravnanja z odpadki za Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, Snaga Javno podjetje d.o.o.;

 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za različne rušitve in gradnje:

  • za gradnjo infrastrukture v poslovni coni Komenda, PC Komenda d.o.o.

  • za rušenje gospodarskih objektov, AB Invest d.o.o.

  • za rušenje hlevov in gospodarskih poslopij, Farma Stična, d.d.

  • za rušenje gospodarskih poslopij, AB Invest d.o.o.

 

INVESTICIJKA DOKUMENTACIJA IN FINANCIRANJE PROJEKTOV

 • Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za:

  • celovito urejanje naselij s kanalizacijskim omrežjem (MČN za 2.500 PE), 2011, Občina
   Brežice;

  • kanalizacijski sistem Loče (220 PE), 2011, Občina Brežice;

  • individualno urejanje odvajanja in čiščenja odpadne vode (MČN), 2011, Občina Brežice;

  • sistemski prostor ARSO, 2009, Agencija RS za okolje;

  • nadgraditev radarskega omrežja ARSO, 2009, Agencija RS za okolje;

  • prizidek meteorološke postaje (ARSO, 2009, Agencija RS za okolje;

 • Investicijski program (IP) za nadgradnjo radarskega omrežja ARSO, 2009, Agencija RS za
  okolje;

 • DIIP in IP za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Odrancih, 2012, Občina Odranci;

 • DIIP in IP za Rekonstrukcijo ČN in kanalizacije v občini Turnišče, 2012, Občina Turnišče;

 • DIIP in IP za Prireditveni center v občini Velika Polana, 2012, Občina Velika Polana;

 • DIIP in IP za rekonstrukcijo ceste in javne razsvetljave v občini Turinišče, 2012, Občina
  Turnišče;

 • DIIP za Novo Stomatološko kliniko v Ljubljani; 2012, UKC Ljubljana;

 • Poslovni načrt za Center za predelavo pločevine (prijava P4), 2013, COP d.o.o.

 • DIIP za Regionalni center kreativne ekonomije v LUR, 2012, RRA LUR;

 • Prijave projektov na javne razpise za pridobitev sredstev:

  • Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Odrancih;

  • Rekonstrukcija ČN in kanalizacije v občini Turnišče;

  • Prireditveni center v občini Velika Polana;

  • Rekonstrukcija ceste in javne razsvetljave v občini Turinišče;

  • Center za predelavo pločevine;

  • Regionalni center kreativne ekonomije;