Avtorica fotografije: Maja Alagić


Pripravlja se javni razpis za trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma.

MGRT pripravlja javni razpis, ki bo predvidoma objavljen še v prvi polovici septembra. Namen razpisa je dvig dodane vrednosti turizma s sofinanciranjem investicij v nastanitvene kapacitete kot so hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi in turistične kmetije z višjo dodano vrednostjo – t. j. od 3* naprej. Sofinancirane bodo obnove in deloma tudi novogradnje.
V okviru razpisa za turizem bodo projekti morali izkazovati energetsko učinkovitost in zeleno naravnane rešitve, tj. obnovljivi viri energije, zmanjšanje odpadkov in negativnih vplivov na okolje, pridobiti bo potrebno tudi certifikat Slovenia Green. Izkazati bo treba izboljšanje ravnanja z odpadki in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko kandidirajo MSP in velika podjetja, z izjemo podjetij v državni lasti. Stopnja financiranja znaša bo znašala med 15 in 50 odstotki, skladno z novo karto regionalne državne pomoči ter naložbeno shemo za MSP.

UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški bodo obsegali investicije v opredmetena sredstva: investicije v gradnjo, obnovo, opremo, inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo) ter stroški projektne dokumentacije, študij in analiz, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški zagonskega trženja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

OKVIRNI POGOJI
Zelo pomemben podatek je, da bodo možnost sofinanciranja prejeli projekti, ki bodo pripravljeni na izvedbo. Izdelano bodo morali imeti projektno in investicijsko dokumentacijo, imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje, poleg tega pa se bodo morala podjetja zavezati k ohranjanju delovnih mest oziroma spodbujanju ustvarjanju novih delovnih mest.
Projekti bodo morali med drugim upoštevati tudi strateške cilje razvoja turizma do leta 2028. Glavne usmeritve, politike in ukrepi strategije se nanašajo na precejšne izboljšanje kakovosti storitev, boljše upravljanje na vseh ravneh, dvig kakovosti človeških virov in pogojev dela v slovenskem turizmu, kakovostnejše naložbe, realizacijo obljube o zeleni in trajnostni ponudbi ne le v promocijskih akcijah, temveč tudi v praksi, usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, višjo stopnjo butičnosti, z upoštevanjem nosilne zmogljivosti narave ter narave in turističnih območij, vključevanjem avtentičnih kulturnih elementov Slovenije v turistično ponudbo, digitalno preobrazbo s ciljem večje učinkovitosti in povečanje verige vrednosti slovenskega turizma.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
Okvirna višina sredstev znaša 69 milijonov EUR. Predvidoma no 68 % sredstev – t. j. ca. 45 mio EUR – namenili za sofinanciranje obnove objektov, preostanek bo namenjen sofinanciranju novogradenj ali celovitih rekonstrukcij.

Komentiranje je izklopljeno.