Analiza emisij delcev in hrupa

V sklopu Okoljskega poročila za kamnolom je bil izdelan disperzijski model za širjenje delcev (PM10 in PM2,5) in modeliranje vrednosti kazalcev hrupa. Kamnolomi v okolju namreč predstavljajo pomemben vpliv na zrak (prašenje) in hrup (uporaba mehanizacije) zato je potrebno v sklopu postopka CPVO natančno preveriti vpliv s pomočjo modelov.

V prvi fazi je bil izdelan disperzijski model in model hrupa za obstoječe stanje, saj e predmetni kamnolom obratoval že v obstoječem stanju. Z izvedbo OPPN je bilo predvideno izkoriščanje kamnine v kapaciteti okoli 300.000 m3/leto tehničnega kamna-apnenca v raščenem stanju, kar predstavlja okoli 450.000 ton/letno. Na podlagi predvidenih karakteristik je bil disperzijski model in model hrupa izdelan še za predvideno stanje. V sklopu analize je bila obravnavana okolica kamnoloma vse do najbližjega naselja.

Z natančnimi modeli v sklopu presoje vplivov na okolje se zagotovi vse potrebne vsebine za kvalitativno dokazovanje dejanskih vplivov. V primeru večjih posegov v okolje oziroma dejavnosti, ki povzročajo pomembne vplive je s strani Ministrstev vedno izražena zahteva po natančni analizi vpliva na kakovost zraka in obremenjenost s hrupom.

 

 

1/2