Javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavil 26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, za operacijo: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Razpis je glede na razpisana sredstva razdeljen na tri sklope, in sicer:

 • SKLOP A: 400.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij;
 • SKLOP B: 1.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov;
 • SKLOP C: 400.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Cilj JR je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Predmet podpore so naslednje naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih:

 1. povečanje URE in spodbujanje uporabe OVE za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:
 • ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje kmetijskih proizvodov
 • naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke
 • nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice z kmetijske pridelke, steklenjaki in plastenjaki,
 • naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije.
 1. Ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;
 2. Novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živinskih gnojil brez uporabe neorganskih materialov;
 3. Nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenci do podpore iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstva so opredeljeni v 6. členu Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 11/22):

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v RS.
 • Če je upravičenec iz prejšnjega odstavka mladi kmet se za namen te operacije šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je ob vložitvi te vloge:
 • stara od 18 let do vključno 40 let in
 • ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020.
 • Če je fizična oseba iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik, se pogoji iz prejšnjega odstavka nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.
 • Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer nadzor nad to pravno osebo v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 807/2014/EU izvaja fizična oseba iz drugega odstavka tega člena, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena.
 • Šteje se, da je pogoj glede nadzora nad pravno osebo iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če je fizična oseba iz drugega odstavka tega člena v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva in ima v tem obdobju vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi, kar mora biti razvidno iz statuta te pravne osebe ali družbene pogodbe oziroma drugega ustanovitvenega akta.
 • Če je upravičenec iz prvega odstavka tega člena skupina ali organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki izvaja kolektivno naložbo, mora biti priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: skupina ali organizacija proizvajalcev).
 • Ne glede na prvi odstavek tega člena je pri kolektivni naložbi upravičenec do podpore:
 • skupina ali organizacija proizvajalcev,
 • zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v RKG, ali
 • skupina kmetov iz drugega odstavka 17. člena Uredbe 1305/2013/EU.
 • Skupina kmetov iz 3. točke prejšnjega odstavka je partnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev, vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 8, ki je sestavni del te uredbe.
 • Pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se sklene najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne naložbe.
 • Član skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka tega člena na dan oddaje vloge na javni razpis ne sme imeti:
 • v uporabi več kot 70 odstotkov PKP, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu, oziroma
 • v reji več kot 70 odstotkov GVŽ, ki jih imajo v reji vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz evidence rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih živali).
 • Vsak član skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka tega člena za izvedbo kolektivne naložbe prispeva skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 70 odstotkov skupnega prispevka te skupine kmetov k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi iz devetega odstavka tega člena. Prispevek posameznega člana skupine kmetov ne more biti izključno prispevek v naravi v skladu s 97. členom te uredbe.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?