Evidence energetskih ureditev

Za prostorsko poznavanje rabe energije in porabe energentov ter spremljanje skladnosti planov z ukrepi in usmeritvami lokalnega energetskega koncepta (LEK) se je izdelalo evidence energetskih ureditev kot strokovno podlago pri izdelavi OPN. Z izdelanimi evidencami je omogočeno prostorsko spremljanje sprememb rabe energije in oskrbe z energijo ter izvajanje ukrepov določenih v LEK.

Namen naloge je bila postavitev prostorske baze o rabi energije in porabi energentov. Sestavni del je analiza porabnikov (objekti), infrastrukture in pretvornikov (elektrarne, kurilne naprave, itd.). Rezultat naloge je prostorski prikaz kazalnikov rabe energije, porabe energentov in emisij na območju občine Domžale.

Energetske evidence so izdelane na način in v obsegu, da bo na njihovi podlagi možno zagotoviti podatke o energetskih ureditvah na območju občine Domžale za izdelavo načrtov ukrepov bodoče oskrbe in rabe energije.

Evidence energetskih ureditev obsegajo analizo kurilnih naprav, sistemov za izkoričanje obnovljivih virov energije, infrstrukturne ureditve, skupne kotlovnice, javne objekte, porabo energije glede na energente, analizo emisij toplogrednih plinov, itd. Z evidencami pridobite natančen vpogled v rabo energije, porabo energentov in emisijami na območju vaše občine. Lahko se pripravijo kot strokovna podlaga za Lokalni energetski koncept.
 

 

 

1/3